Jet, 2014

Oil on canvas, 14 x 14 inches

Collection of S. Hollis Clayson

Portfolio.html
PortfolioPortfolio.html