Parkside, 2013

Oil on canvas, 16 x 16

Collection of S. Hollis Clayson

Portfolio.html
PortfolioPortfolio.html