Utah 2, 2009

Oil on panel 11 x 14

Collection of Marc Gottleib

Portfolio.html
PortfolioPortfolio.html